Privacy Policy

Salgs- og leveringsbetingelser  –  ScanAccess/Draytek A/S

 1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

 1. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusiv moms, med mindre andet er angivet.

 1. Betaling

Betalingsbetingelserne er som standard netto kontant ved levering, dog kan der bevilges op til 30 dages kredit efter kreditvurdering.  Betaler køber senere end aftalt, er ScanAccess A/S berettiget til at oppebære morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er aftalt til 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Der vil ved udsendelse af rykkere blive afkrævet et rykkergebyr på kr. 100 plus moms pr. rykker.

 1. Levering

Levering sker ab lager Allerød. Porto, forsikring og standard ordre behandlingsgebyr tillægges alle leverancer medmindre andet er aftalt. Leveringstider er, medmindre andet er aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor ScanAccess A/S er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er som standard ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

 1. Demo varer

ScanAccess A/S kan efter forudgående aftale levere demo enheder for test/evaluering. Disse har som standard en løbetid på 30 dage hvorefter disse anses som solgt og medfølgende faktura skal opfattes som et reelt køb.  Såfremt disse returneres inden de 30 dage for kreditering, krediteres kun 75% af varens pålydende plus moms.

 1. Annulering af order

Varer tages generelt ikke retur. Efter aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet original emballage. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. ScanAccess A/S forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog min. kr. 150. Godkendte returnerede varer krediteres til gældende dagspriser. I særlige tilfælde accepterer ScanAccess A/S stock rotation, dette skal aftales skriftligt på forhånd.

 1. Pris og produkt info

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende overfor ScanAccess A/S.

 1. Immaterielle rettigheder

Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder.

ScanAccess A/S er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

 1. Garanti – Fejl og mangler

ScanAccess A/S er ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, og som viser sig indenfor et år fra den dag, levering fandt sted. For dele, der er udskiftet eller repareret er perioden seks måneder.

Køber er pligtig straks og senest efter 8 dage, efter modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give ScanAccess A/S meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede, fritages ScanAccess A/S for enhver forpligtelse.

Defekte enheder indenfor garanti perioden på generelt 1 år skal returneres via det på vor hjemmeside etablerede RMA skema, hvori alle felter skal være udfyldt.

ScanAccess A/S har ret til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler og konstateres det at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt test tid, pt. fastsat til en minimumspris på 75,00 plus moms og porto.

ScanAccess A/S hæfter ikke for at producenten rent faktisk opfylder sin garanti, såfremt denne er på mere end 1 år, når der er forløbet mere end 1 år fra ScanAccess A/S levering af produkter til køber.

ScanAccess kan frit vælge at afhjælpe manglen ved reparation, omlevering med et mindst tilsvarende produkt eller kreditere køber produktet til gældende dagspris på reklamationstidspunktet. Ved DOA afhjælpes indenfor 5 arbejdsdage. Ved ekspres forsendelse af DOA erstatnings produkt, FØR modtagelse af defekte enhed, krediteres denne kun ved reel defekt, samt i komplet og ubeskadiget emballage. Dog kan enhed returneres som demo vare for 75% kreditering.

 1. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor ScanAccess A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte enhed. ScanAccess A/S hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. ScanAccess A/S er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. ScanAccess A/S er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort opfyldelse af aftalen. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.

 1. Produktansvar

ScanAccess A/S er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med lov om produktansvar.

 1. Tvister

Enhver evt. tvist afgøres efter dansk ret via retten tættest på ScanAccess hjemsted, hvad enten sagen anlægges af køber eller ScanAccess A/S.

 1. Eksport

ScanAccess A/S leverer gerne til eksport og kan tilbyde fragtrater via bil eller fly globalt. Ved lande udenfor EU skal tillægges fortoldning eller dette

fortages for egen regning. Såfremt faktura adressen er i udlandet skal der altid etableres forudbetaling.

Allerød/Oktober 2004
ScanAccess A/S
Kirkeltevej 138
3450 Allerød
www.scanaccess.dk
+45 70220609